iMed : Product (Med)
 
iMed      iMed® คือ ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการภายในโรงพยาบาล ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีมแพทย์ วิศวกร และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้เอง iMed® จึงเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานและยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถรองรับการทำงานที่มีผู้ใช้งานหลากหลายของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี โดยการออกแบบ จะอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ เช่น ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยด้วยการใช้ใบสั่งการรักษาและวินิจฉัยของแพทย์ในระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-prescription) เนื่องจากการใช้โปรแกรมผ่านทางหน้าจอจะเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้มากกว่าการอ่านลายมือจากใบสั่งยา ลดความซ้ำซ้อนของงานและเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่

     เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ป่วยจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพราะระบบมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ผลการตรวจและวินิจฉัยต่างๆ นอกจากนี้ ระบบยังมีกระบวนการติดตามการทำงาน (Tracking) สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย

 

iMed® ประกอบด้วยระบบ ดังต่อไปนี้

 • เวชระเบียน-เวชสถิติ
 • คัดกรองผู้ป่วย
 • ห้องตรวจแพทย์
 • ห้องทันตกรรม
 • ห้องปฏิบัติการ
 • ห้องรังสีวิทยา
 • ห้องเภสัชกรรม
 • ห้องการเงิน /การจัดการสิทธิ
 • ลงทะเบียนผู้ป่วยใน
 • หอผู้ป่วยใน/ICU/ทารกแรกเกิด
 • โภชนาการ
 • ห้องผ่าตัด
 • ห้องวิสัญญี
 • ห้องฝากครรภ์, ห้องคลอด
 • อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ห้องทันตกรรม
 • ไตเทียม
 • ระบบ Health Check up
 • ธนาคารเลือด
 • ระบบนัดหมายและตารางเวรแพทย์
 • ระบบจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์
 • ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์
 • ระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 • ระบบรายงาน และจัดทำรายงาน
 • ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)

     iMed® มีความยืดหยุ่นในการใช้งานโปรแกรมผ่านระบบเครือข่าย เพียงติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องแม่ข่าย (Application Server) ก็สามารถใช้งานโปรแกรมที่เครื่องลูกข่าย (Client) ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้ ทำให้การติดตั้งและการปรับปรุง (Update) ทำได้อย่างง่ายดาย

     iMed®
 ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีจาวา (Java Enterprise Edition) และใช้ระบบฐานข้อมูล PortgereSQL, MS SQL Server ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ RDBMS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Linux ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ระบบของแต่ละโรงพยาบาล ทางเรายินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและการดูแลระบบให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแลระบบได้ด้วยตัวเอง